top of page
資產 97_2x.png
20220425_2022台灣地方創生年會_官網_地域振興大賞_OL_工作區域 1.png
資產 2_1.5x.png
資產 3_1.5x.png
資產 1_1.5x.png
0510資產 1.png
資產 9_1.5x.png
資產 12_1.5x.png

地域振興大賞獎

恩瀛企業有限公司

(台灣潛水 Taiwan Dive)

地域振興新秀獎

年年有鰆

0510資產 2.png
1128資產 89.png
1128資產 90.png

產業創生獎

高雄市永安區新港社區發展協會

創意事件獎

鬆勢三日節活動小組

1128資產 91.png

深度旅行獎

見域工作室

1128資產 92.png

風格旅宿獎

古洋樓金門地方創生基地

1128資產 93.png

風格餐飲獎

部落草地便當

1128資產 94.png

風土物產獎

福灣巧克力

1128資產 95.png

最佳二代傳承獎

陪灶事物所(山頂壯圓)

0510資產 3.png
1128資產 97.png
1128資產 96.png

臺灣水牛獎

水牛設計部落

特殊貢獻獎

李永展老師

bottom of page